А мы грушу пасадзілі беларуская народная песня

ХОР.by

Белорусский хоровой портал

Крынічка — беларускія народныя песні для дзяцей [1989]

Крынічка. Беларускія народныя песні для дзяцей / укл. Л. В. Кузьмічова, В. Р. Вячорка. — Мінск: Беларусь, 1989. — 48 с.

Родничок (Крыничка). Белорусские народные песни для детей / сост. Л. В. Кузьмичева, В. Г. Вечорка. — Минск: Беларусь, 1989. — 48 с.

Fontanelle. Belarusian folk songs for children. Minsk, 1989

Зборнік «Крынічка» складаецца з трох асноўных раздзелаў, прысвечаных слуханню музыкі, спевам, рытміцы і практычным метадычным указанням.

Характэрна для гэтага зборніка тое, што ён састаўлены толькі з беларускіх народных песень і танцаў у апрацоўцы беларускіх кампазітараў А. Рашчынскага, А. Залётнева, В. Кузняцова, В. Сярых і іншых.

Узорам сапраўдных, вечных каштоўнасцей заўседы была народная творчасць, у тым ліку і музычны фальклор. Фальклор — гэта гістарычная памяць народа, што лучыць пакаленні, гэта — сістэма маральна-этычных ідэалаў, адлюстраваная ў мастацкіх вобразах; урэшце, фальклор як эстэтычная з’ява адрозніваецца надзвычайнай дасканаласцю формы, дзе за вонкавай прастатой хаваецца вывераная стагодцзямі гарманічнасць, глыбокае адчуванне прыгожага.

Развіцце сусветнай культуры даказала нам: толькі на трывалым грунце народнай эстэтыкі і нацыянальна непаўторных мастацкіх традыцый магчыма ствараць выдатныя, агульначалавечыя каштоўнасці.

«Агульнае выяўляецца толькі ў прыватным; хто не належыць сваёй бацькаушчыне, той не належыць і чалавецтву», — пісаў у мінулым стагоддзі выдатны рускі крытык В.Р. Бялінскі.

Выхаванне ў чалавека пачуцця прыгожага, развіцце ў яго асноў высокага мастацкага густу трэба пачынаць у дашкольным узросце. Педагагічная практыка добра паказвае гэта. Фальклор, у тым ліку дзіцячы, прайшоў своеасаблівую апра-бацыю сваёй мастацкай і выхаваўчай вартасці ў многіх і многіх пакаленняў.

Перад укладальнікамі гэтага зборніка паусталі дзве галоўныя задачы. Па-першае — адабраць з тысяч узораў розных фальклорных жанраў найбольш адпаведныя з музычнага, філалагічнага, выхаваўчага пунктаў гледжання: калыханкі, забаўлянкі, жартоўныя, карагодныя песні, каляндарныя—веснавыя, купальскія,калядныя песні. Па-другое — падрыхтаваць апрацоўкі выбраных твораў. У зборнік «Крынічка», апрача народных песень, уключаны таксама аўтарскія песні для дзяцей, якія напісаны ў народных традыцыях. Гэтыя песні ўвайшлі ў спіс праграмных твораў.

Галоўнае пры складанні зборніка заключалася ў тым, каб пабуджаць дзяцей да эмацьмнальнага водгуку на беларускую песню, уважліва слухаць і спяваць яе. Пры гэтым было прынята да ўвагі тое, што актыўнасць дзяцей прыметна павышаецца, калі песенны матэрыял цікавы і зразумелы па зместу, яркі ў сваіх музычных вобразах і коратка выказаны ў простай і яснай форме. Да такіх твораў трэба аднесці «Заінька, шэранькі», «Прыляцелі куры», «Запражыце сівых коней», «Журавель» і шмат іншых.

Забаўлянкі-папеўкі, што ўвайшлі ў зборнік, песні-практыкаванні — гэта матэрыял, якому трэба надаваць асаблівае значэнне, бо ён дапамагае выяўленню і развіццю ў дзяцей уласцівага іхняму ўзросту пеўчага голасу, падводзіць дзяцей да ўспрымання выразнасці музычнага вобраза.

Блізкі і зразумелы кожнаму дзіцяці вобраз, які жыве ў невялікім літаратурным тэксце і ў гранічна кароткай мелодыі і які дамалёўваецца нескладаным музычным суправаджэннем. Такія забаўлянкі, як «Божая кароўка», «Бусел», «Белабока-сарока», «Трах-бах-тарабах», «Ішоў бай па сцяне», могуць увайсці ў штодзённую выхавальніцкую практыку і выконвацца а капэла, зрэшты, акапэльнае выкананне народных песень найбольш натуральнае, і выкарыстанне акампанементу мэтазгодна пакінуць на погляд музычнага кіраўніка.

Незвычайнае заўседы вабіць дзяцей, жарт, гульня выклікаюць жаданне паўтарыць песеньку, а гэта асабліва істотна не толькі для трывалага засваення, але і для чысціні інтанацыі ў песні. Паўтор дапамагае пераадолець інтанацыйныя цяжкасці ў песнях «Ляцелі гусёлкі», «Мікіта», «Чорны баран».

Песні «Сядзіць камар ні дубочку», «Журавель», «Мышка» можна інсцэніраваць, разглядаць як песні-гульні, песні-карагоды, якія радуюць дзяцей, выклікаюць у іх жаданне не толькі пець, але і танцаваць.

Для падтрымкі інтарэсу да беларускіх народных песень музычным кіраўнікам неабходна выкарыстоўваць ілюстрацыі, якія больш глыбока раскрываюць змест песні і дапамагаюць хутчэйшаму запамінанню.

Гульні-карагоды «А мы грушу пасадзілі», «Пасеялі дзеўкі лён», «Медуніца, медуніца лугавая» пакідаюць вялікую прастору для харэаграфічнай імправізацыі.

Яскрава, натуральна загучаць на свяце «Гуканне вясны» традыцыйныя веснавыя песні «Жавароначкі, прыляціце», «Ой, вясна, ой, вясна», «Як пушчу стралу», «Ляцелі гусёлкі», «Цераз тое сельца»; на купаллі — «Купалінка»… На кожным народным свяце будуць дарэчы гульні і карагоды.

Песні «Жавароначкі, прыляціце», «Ходзіць кот па сенажаці» можна выкарыстоўваць для пашырэння дыяпазону дзіцячага голасу, для апрацоўкі ў дзяцей правільнага рытму, лёгкага і звонкага гучання і г.д.

Такія песні, як «Белабока-сарока», «Божая кароўка», «Калыханка» маюць невялікі песенны дыяпазон. Яны вельмі спатрэбяцца музычным кіраўнікам для работы з дзецьмі, у якіх абмежаваны дыяпазон голасу, якія на розных прычынах адстаюць ад атульнага ўзроўню. На гэтых песнях дзеці паступова вучацца расшыраць абсяг гукаў верхняга і ніжняга рэгістраў.

Пры развучванні песень, карагодаў, песень-гульняў музычныя кіраўнікі могуць адчуваць некаторыя цяжкасці з засваеннем беларускага тэксту. Улічваючы гэта, укладальнікі пастараліся ўвесці ў тэкст некаторьіх песень («Калыханка», «Заінька, шэранькі») паўторныя склады, словы і лёгкія па гукавому складу кароткія фразы, якія дазваляюць дзецям больш хутка засвойваць іх.

Песні, як правіла, развучваюцца на музычных занятках, пасля ж могуць выкарыстоўвацца на свягах, ранішніках, у самастойнай музычнай дзейнасцІ, урэшце, у штодзённым жыцці.

У працэсе навучання спевам беларускія народныя песні могуць паспяхова служыць здзяйсненню многхх музычна-педагагічных задач. Гэтай пачэснай справе і дапаможа зборнік «Крынічка».

Показать скрытое содержимое

Источник

Звоны А мы грушу пасадзілі

Звоны А мы грушу пасадзілі

Забава г Ивантеевка игра А мы грушу посадили

Читайте также:  Как лечить коленные суставы народная медицина

Александр Маршал посадил грушу в Верх Обском Бийское телевидение

MC Груша Денис Журавлёв Хай яно так і будзе

Песня про Грушу Платформу и толерантность

Бульба видео с выступления

Беларусь г Столбцы Ансамбль народной песни Стаўбчаначка Возрастная группа 11 14 лет

Гульня У мядзведзя на бару

Журавинка Муз М Литвина сл В Титовца

Фальклорны ансамбль Крынiчанька Зайграй жа мне дударочку

Детство сл М Пляцковский муз Ю Чичков

Музыка З Левиной слова Л Некрасовой Белочки

Контрасты и повторы в жизни и в музыке

Фестиваль На фольклорных островах в центре детского творчества

Зайграй же мне дударочку

Ярыца Заиграй жа мне дударочку

Реакция на ксению левчик дисс на марьяну ро

Песенка слоненка о самом себе

Для вашего поискового запроса Звоны А Мы Грушу Пасадзілі мы нашли 22 песни, соответствующие вашему запросу. Теперь мы рекомендуем загрузить первый результат Звоны А мы грушу пасадзілі который загружен Zhenya Shklyarevskiy размером 2.57 MB, длительностью 1 мин и 57 сек и битрейтом 192 Kbps.

Слушают сейчас

Звоны А Мы Грушу Пасадзілі

Take Me To Church Remix

Charming Lenore Song Распрекрасный Принц Песня Ленор Eng

Оо Чиркин Дуйнө Минусовка

Chara Và Purple Guy

Nytrix Awaken Breathe Bass Boosted

Hamzah Faris Az Zumar 53 54

Amv Bungou Stray Dogs Dazai Osamu Tik Tok

On Love In Sadness

Kristen Marie City Tema De A Força Do Querer

Hiddeneye Termux Tutorial For Non Rooted Smartphone Hiddeneye Installation And Usage In Termux

Немецкие Песни Из Тик Тока

Jasmin Va Eski Shahar Guruhi Toshkanli Karaoke Version

A Ovelha Rosa Da Dona Rosa Maternal Iii Sesi Barbacena 2017

Видео Поздравление Николаю От Путина

Эта Карта Сломает Мозг 410 Error Карты Для Minecraft

Étude In F Major Op 10 No 8 Allegro Allegro

Баста Шашлычок Медлячок

Video De Boda En Cenador De Amós I Los Votos

Ch Masayoshi Takanaka Disco B 2003 高中正義

Cembal D Amore I Ouverture

Saint P Finish The Bar Feat Nico Lindsay Lyrical Strally Pk Saint P

Herbie Tractor Pulling Indoor Pull Ijsselhallen Zwolle 2011

Septic Flesh Vampire From Nazareth Bloodstock 2018

La Rocco Bass Bosted

Ya Bolshe Ne Napisu Remix

Данила Ты Что Крейзи Ремикс

Rockabye На Русском

Загляни Мне В Душу Archi Разбор На Гитаре Без Баррэ

Dazai Osamu S Suicide Song Remix Bungou Stray Dogs

Rihanna Needed Me Cosmic Dawn Club Remix

Moviy Ko Z Sariq Soch Urus Qizni Deb Rossiyaga Yigitlar Ketib Qolmoqda

Osman Mihrabov Yanar Yreyim Yanar

Тайпан Agunda Луна Не Знает Пути Замедлился Slowed

Песня Клип Про Леона Бравл Старс Morgenshtern Элджей Кадиллак Пародия Brawlstars Леон

Всё Самое Новое И Лучшее Весна 2020 Новая Музыка Любимые Песни Лучшие Хиты Сборник 12

Hunter Assassin S Hunter Assassin Hack Vip 2019 How To Get Free Vip Hunter Assassins

Ман Тра Мегум Банга Назан Пук Мешаи Сагера

Светла Как День Тепла Как Ночь Милая Любимая Поет Руслан Магомедов

Смешные Моменты Bts Чонгук

Fnaf Ar Special Delivery All Sounds

Новые Способы Убрать Лаги На Мощном Пк Лаги Мощныйпк Фризы

Негр Плачет Переговоры

Информатор Упу Москва Ярославская Фрязево Новый

Источник

Песня ў спадчыну

Ра­зам з твор­чай ка­ман­дай пра­ек­та «На­пе­рад у мі­ну­лае» тэ­ле­ка­на­ла «Бе­ла­русь 3» мы па­бы­ва­лі ў но­вых ванд­роў­ках у по­шу­ках на­род­най пес­ні ў бе­ла­рус­кіх га­ра­дах і вёс­ках. Кож­ная су­стрэ­ча на та­кім шля­ху ўзмац­няе спа­дзя­ван­ні, што нас ча­ка­юць но­выя ад­крыц­ці — і не толь­кі пры­го­жых га­ла­соў і жыц­цё­вых гіс­то­рый у пес­нях, але і лю­дзей. Так і ад­бы­ло­ся, ка­лі мы за­ві­та­лі ў го­рад Круп­кі, каб па­слу­хаць узор­ны дзі­ця­чы фальк­лор­ны ка­лек­тыў «Круп­ча­ня­ты».

…За­ўва­жыў­шы вы­стаў­ку на­род­ных стро­яў, за­ці­ка­ві­ла­ся, чы­і­мі ж ру­ка­мі ство­ра­на гэ­тая пры­га­жосць. І па­куль па тра­ды­цыі ўсе рых­ту­юц­ца да су­стрэ­чы з пес­няй, пра­вя­ла не­вя­лі­кае да­сле­да­ван­не. Аказ­ва­ец­ца, так свае та­лен­ты дэ­ман­стру­юць ра­бот­ні­кі ра­ён­на­га До­ма ра­мёст­ваў, які ў Круп­ках іс­нуе ўжо больш за дзе­сяць га­доў. Па­коль­кі ка­лек­тыў у боль­шас­ці жа­но­чы, то зай­ма­юц­ца яны ткац­твам, вы­шыў­кай, пля­цен­нем з са­ло­мы. А вось Яні­на Мі­куль­чык з’яў­ля­ец­ца пры­кла­дам та­го, што лю­боў да ткац­тва мож­на пе­ра­тва­рыць у доб­рую тра­ды­цыю ў сям’і.

— У мя­не ба­бу­ля і ма­ма тка­лі. Ма­ці на­огул пра­ца­ва­ла за стан­ком да апош­ніх дзён. І мне лю­боў да гэ­тае спра­вы пе­рад­ала­ся. Я па­ча­ла зай­мац­ца ткац­твам кла­са з чац­вёр­та­га. Спа­чат­ку ста­я­ла за спі­най у ма­мы, каб спа­сціг­нуць май­стэр­ства, а по­тым па­ці­ху і са­ма на­ву­чы­ла­ся, — рас­каз­вае Яні­на Паў­лаў­на. — Мая ба­бу­ля пра­жы­ла больш за 100 га­доў і на­ват та­ды пра­ца­ва­ла за стан­ком, у гры­бы маг­ла пай­сці і пес­ні спя­ва­ла. Яна пра­ла і спя­ва­ла, а ў нас жы­лі прак­ты­кан­ты з біб­лі­я­тэ­кі, дык яны заў­сё­ды вель­мі ўваж­лі­ва слу­ха­лі яе. З ма­май маг­лі вы­шы­ваць адзін аб­рус на два­іх, ні­бы спа­бор­ні­ча­лі па­між са­бой.

Мае жан­чы­на і свае ўзна­га­ро­ды, ся­род якіх ад­зна­ка на аб­лас­ным фес­ты­ва­лі «Мат­чы­ны крос­ны» ў Ста­рых Да­ро­гах, на кон­кур­се «Бе­ла­рус­кі по­яс», што ле­там пра­хо­дзіў ва Уз­дзе, — за крэ­а­тыў­насць у на­род­ных тра­ды­цы­ях, бо гэ­та бы­ла спро­ба са­ткаць по­яс на крос­нах.

Свед­ка ся­мей­най лю­бо­ві да ткац­тва не толь­кі са­ма Яні­на Мі­куль­чык, а яшчэ і ткац­кі ста­нок, які яе ма­ці пе­рад­ала ў гіс­то­ры­ка-края­знаў­чы му­зей, а по­тым яго ад­да­лі ў дом ра­мёст­ваў. Сён­ня ён ма­дэр­ні­за­ва­ны: мо­жа слу­жыць і на­гляд­ным да­па­мож­ні­кам на вы­ста­вах, бо раз­бі­ра­ец­ца і збі­ра­ец­ца, што зруч­на пры пе­ра­воз­цы.

— Пры до­ме ра­мёст­ваў у нас пра­цуе клуб на­род­ных май­строў «Та­лен­ты Круп­шчы­ны», ку­ды ўва­хо­дзіць 28 май­строў, 6 з якіх — з Са­ю­за май­строў Бе­ла­ру­сі. Там прад­стаў­ле­ны так­са­ма роз­ныя на­прам­кі твор­час­ці — вы­шыў­ка, ір­ланд­скія ка­рун­кі, разь­ба па дрэ­ве. Вось вы ба­чы­це экс­па­зі­цыю ад­рэ­стаў­ра­ва­ных кас­цю­маў, прад­ме­ты по­бы­ту ў на­ту­раль­ным ася­род­ку, — ад­гу­ка­ец­ца на маю ці­каў­насць на­мес­нік на­чаль­ні­ка ад­дзе­ла ідэа­ла­гіч­най ра­бо­ты, куль­ту­ры і па спра­вах мо­ла­дзі Круп­ска­га ра­ён­на­га вы­ка­наў­ча­га ка­мі­тэ­та Тац­ця­на Мель­нік.

Читайте также:  Stalker народная солянка долговязый

Рэ­кан­струк­цы­яй на­род­ных стро­яў тут зай­ма­лі­ся ў 2009–2010 га­дах па тэх­ні­цы і тэх­на­ло­гіі, якая бы­ла ўлас­ці­ва гэ­тай мяс­цо­вас­ці ў ХІХ — па­чат­ку ХХ ста­год­дзя. Тут усё ад­па­вед­на ча­су і тка­ні­ны, і па­шыў, і ўзо­ры — як бы­ло ў на­шых прод­каў. Яшчэ вас мо­гуць на­ву­чыць ра­біць не­ве­ра­год­ных ля­лек, кар­ці­ны са ску­ры аль­бо з воў­ны.

Пры­цяг­ва­юць ува­гу і вян­кі, якія тут прад­стаў­ле­ны. Яны так­са­ма рэ­кан­стру­я­ва­ны па ўспа­мі­нах, апо­ве­дах, фо­та­здым­ках свай­го ча­су. Гэ­та га­лаў­ныя ўбо­ры, якія дзяў­ча­ты ра­бі­лі са­бе на вя­сел­ле. Ця­пер у ка­лек­цыі во­сем вян­коў. Лі­чы­ла­ся, чым больш раз­на­стай­ны па аздаб­лен­ні вя­нок, тым ба­га­цей­шая дзяў­чы­на. Асоб­на вы­лу­ча­ец­ца адзін — ён чыс­та бе­лы. Та­кія ра­бі­лі дзяў­ча­ты-сі­ро­ты. Рых­та­ва­лі пе­рад вя­сел­лем не толь­кі вян­кі, але і пры­да­нае: вы­шы­ва­лі руч­ні­кі, па­сцель­ную бя­ліз­ну і мно­гае ін­шае.

Да­рэ­чы, на вя­сел­ле сён­ня звы­чай­на за­маў­ля­юць торт, ад­нак быў час, ка­лі па­да­ва­лі ка­шу. А яшчэ ў Круп­ках за­ха­ва­ла­ся ад­на ці­ка­вая тра­ды­цыя так­са­ма звя­за­ная з гэ­тай стра­вай. Ба­бі­ну ка­шу ва­ры­ла спа­ві­валь­ная баб­ка, а пас­ля хры­шчэн­ня дзі­ця­ці гос­ці збі­ра­лі­ся дзя­ліць яе і адо­рваць ма­лое. Каб ве­ся­лей бы­ло, ча­сам стра­ву вы­куп­ляў хрос­ны баць­ка, а гро­шы пе­ра­хо­дзі­лі да хрэс­ні­ка…

Школь­ні­кі па-роз­на­му ста­вяц­ца да на­род­най твор­час­ці: ад­ны пры­хо­дзяць па­гля­дзець, ін­шыя спра­бу­юць і са­мі пе­ра­няць май­стэр­ства. На­прык­лад, унук Яні­ны Паў­лаў­ны час­та звяр­та­ец­ца да яе з пы­тан­нем, як зра­біць неш­та. Акра­мя та­го, ён зай­ма­ец­ца бі­се­рап­ля­цен­нем. Ба­бу­ля пла­нуе, што калі ўнук пад­рас­це (хлоп­чык ву­чыц­ца ў дру­гім кла­се), яна на­ву­чыць яго ткаць по­яс…

Вось чу­ец­ца дзі­ця­чы го­ман — зна­чыць, юныя ар­тыс­ты ўжо га­то­вы па­ка­заць ся­бе. Боль­шасць тут так­са­ма дзяў­чат­кі, але ёсць і не­каль­кі хлоп­цаў. Спя­ва­юць пе­ра­важ­на ака­пэль­на, толь­кі ў не­ка­то­рых пес­нях вы­ка­рыс­тоў­ва­ю­чы му­зыч­нае су­пра­ва­джэн­не. Ка­лі за­зір­нуць у гіс­то­рыю ўзнік­нен­ня ка­лек­ты­ву «Круп­ча­ня­ты», то зноў бу­дзе ча­каць пры­ем­нае ад­крыц­цё: ства­ры­ла яго ў свой час ба­бу­ля ця­пе­раш­няй са­ліст­кі Да­р’і Сман­цар.

— Я спя­ваю з ча­ты­рох га­доў, і лю­боў да му­зы­кі ў мя­не ад ба­бу­лі. Яна імк­ну­ла­ся па­кі­нуць неш­та пас­ля ся­бе. За­сна­ва­ла не толь­кі наш ка­лек­тыў, а яшчэ і ан­самбль на­род­най пес­ні «Круп­чан­ка». Я ўдзель­ні­чаю ў абод­вух, — рас­ка­за­ла пас­ля вы­ступ­лен­ня дзяў­чы­на. — На­ват ка­лі до­ма неш­та раб­лю, то так­са­ма спя­ваю, і па­сту­паць ха­чу ва Уні­вер­сі­тэт куль­ту­ры на на­род­нае ад­дзя­лен­не. І, ве­да­е­це, мой та­ліс­ман на сцэ­не — гэ­та ба­бу­лі­на бла­сла­вен­не.

Гэ­та ўжо дру­гі склад дзі­ця­ча­га ка­лек­ты­ву, бо пер­шыя ўдзель­ні­кі ўжо вы­рас­лі, а дру­гіх на­бра­ла ця­пе­раш­няя кі­раў­ні­ца Ган­на Клім­ко­віч. Яна зай­ма­ец­ца і пад­бо­рам пе­сень для рэ­пер­ту­а­ру, не­ка­то­рыя да­пра­цоў­ва­ю­чы, а ін­шыя пе­ра­раб­ля­ю­чы. А як за­ўва­жы­ла са­ліст­ка Да­р’я, спя­ва­юць «Круп­ча­ня­ты» не толь­кі ста­ра­жыт­ныя пес­ні, але і больш су­час­ныя. Ас­но­ва ўсё ж та­кі скла­да­ец­ца з тра­ды­цый­най твор­час­ці, у чым мож­на бы­ло пе­ра­ка­нац­ца, па­слу­хаў­шы пес­ні пра Ка­ля­ду, пра жні­во, пра гас­цін­насць і до­лю жа­но­чую.

…«А я, ма­ла­дзень­кая, не спа­ла,

Гос­цей­каў ча­ка­ла зве­ча­ра.

Да­ра­гія гос­цей­кі вы мае,

За­ха­дзі­це ў гос­ці да мя­не.

Бу­ду я вя­чэ­рач­ку га­та­ваць,

Сва­іх гос­цей­каў час­та­ваць.

Сва­іх гос­цей­каў час­та­ваць,

Шчэй даб­ра і зда­ро­вей­ка жа­даць.

А я, ма­ла­дзень­кая, не спа­ла,

Гос­цей­каў ча­ка­ла зве­ча­ра».

Не толь­кі пры­го­жыя пес­ні «Круп­ча­ня­ты» спя­ва­юць, але і на вы­ступ­лен­ні ез­дзяць на ра­ён­ныя і рэс­пуб­лі­кан­скія свя­ты. Ня­даў­на на аб­лас­ным фес­ты­ва­лі «На­пе­вы зям­лі» яны ўзя­лі дру­гое мес­ца. Па­ду­ма­лі і пра на­ступ­ную зме­ну — гэ­та ма­лод­шая гру­па «Круп­ча­нят», дзе­ці з якой ця­пер ву­чац­ца ў чац­вёр­тым кла­се. Лю­бяць юныя та­лен­ты і спя­ваць для сва­іх, ка­лі, на­прык­лад, ка­ля­ду­юць: пры­бі­ра­юц­ца ў кас­цю­мы, хто ка­зой, хто цы­ган­кай, зай­цам — і хо­дзяць па ха­тах він­ша­ваць лю­дзей са свя­там.

Сім­ва­ліч­най зда­ла­ся ад­на з іх пе­сень:

«А мы гру­шу па­са­дзі­лі,

А я, ма­ла­дзень­ка, топ, топ, топ.

А ўжо гру­ша пры­ня­ла­ся,

А я, ма­ла­дзень­ка, топ, топ, топ.

А ўжо гру­ша зе­ля­нее,

А я, ма­ла­дзень­ка, топ, топ, топ.

А ўжо гру­ша за­цві­тае,

А я, ма­ла­дзень­ка, топ, топ, топ.

А ўжо гру­шу па­ра трэс­ці,

А я, ма­ла­дзень­ка, топ-топ-топ».

Яна хоць і на­род­ная, але ў вы­ка­нан­ні «Круп­ча­нят» ад­люст­роў­вае жыц­цё і час у сва­ім раз­віц­ці: змя­ня­юц­ца по­ры го­да, па­ка­лен­ні, пры­хіль­нас­ці… Але пес­ня за­ста­ец­ца ня­змен­на веч­ным спа­да­рож­ні­кам ча­ла­ве­ка.

Источник

Музыка, 4 класс, Гуляева Е.Г., Простакова С.А., Кобачевская С.М., 2018

Музыка, 4 класс, Гуляева Е.Г., Простакова С.А., Кобачевская С.М., 2018.

Музыка — вечный спутник человека. Она сопровождает его в течение всей жизни, являясь отражением окружающего мира и состояния человеческой души.
Богата и разнообразна музыкальная культура нашей Родины — Беларуси.
В этом году вы приобщитесь к сокровищам белорусской народной песни, выражающей чувства людей, живущих на нашей земле. Белорусская песня поможет нам узнать характер и душу белорусского народа.
Значительную роль играет музыка в народных обрядах и праздниках. В течение года вы станете участниками зимних, весенних, летних праздников белорусского народа, познакомитесь с песнями, которые сопровождали осенние работы.

МУЗЫКА В ИГРАХ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА.
У каждого народа есть свои игры, в которых отражаются его характер, обычаи и традиции. Белорусские народные игры тесно связаны с бытом людей, их трудовой деятельностью, природной средой. Традиции народных игр передаются из поколения в поколение.

Слово «игра» в старину означало «пение с прыжками». Белорусские народные игры часто сопровождаются пением и танцевальными движениями. Древнейшие из них — игры сельскохозяйственной тематики. Это «Проса», «Мак», «Ля-нок» и др.

Читайте также:  Західноукраїнська народна республіка 1918

Многие старинные народные игры приурочены к определённым праздникам. Так, на «Каляды» водили Козу, на Пасху — играли в битки, на Юрьев день молодёжь и дети организовывали игры «Гусi-лебедзi», «Воук i авекi».

Выбор места для игр зависел от погоды. Весной и летом их устраивали на улице, зимой — в избах.

СОДЕРЖАНИЕ.
МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ.
Музыка — зеркало жизни и душа народа.
Государственный гимн Республики Беларусь. Слова М. Климковича, В. Каризны, музыка Н. Соколовского.
Радзіма мая дарагая. Слова А. Бачило, музыка В. Оловникова.
Пайшоў Ясь наш на лужок.
Белорусская народная песня.
Симфониетта «Белорусские картинки» (финал).
Музыка Н. Чуркина.
Приветствие Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г. Цитовича (на основе свадебной народной песни «Частуйцеся, госці»).
Слова В. Каризны, обработка Н. Сироты.
Рождение и жизнь белорусской песни.
Как сложили песню (отрывок из очерка). М. Горький.
Чаму ж мне не пець. Белорусская народная песня (канон).
Ох, і сеяла Ульяніца лянок. Белорусская народная песня.
Спі, сыночак міленькі. Белорусская народная песня.
Белорусская колыбельная. Музыка Н. Чуркина.
Осенние песни.
Ой, мамачка, восень. Белорусская народная песня.
Відзіць маё вочка. Белорусская народная песня.
Бачыць маё вочка, што край недалёчка.
Белорусская народная песня.
Улетают птицы (из сюиты «Времена года»).
Музыка В. Каретникова.
Журавінка. Слова И. Титовца, музыка Н. Литвина.
Музыка в сказках белорусского народа.
Музыка-чарадзей. Белорусская народная сказка (отрывок).
Як паставіў верабейка на сметнічку хату.
Белорусская народная песня.
Песенька сяброў (из мюзикла «Прыгоды ў замку Алфавіт»). Слова С. Климкович, музыка В. Войтика.
Музыка в играх белорусского народа.
А мы грушу пасадзілі. Белорусская народная песня. Обработка А. Ращинского.
У мядзведзя на бару. Попевка.
Журавель. Попевка. Обработка В. Кузнецова.
Белорусские музыкальные инструменты.
Осень. Наигрыш на дудке.
Казачок белорусский. Наигрыш на цимбалах.
Терешка. Наигрыш на скрипке.
Кадриль. Наигрыш на гармони и бубне.
Шестак. Наигрыш на скрипке, цимбалах, гармони и бубне.
Юрочка. Белорусский народный танец.
Заграй жа мне, дударочку. Белорусская народная песня. Краковяк. Наигрыш на дуде.
Танцевальная культура моего народа.
Янка-полька. Белорусская народная песня-танец. Обработка Н. Литвина.
Юрачка. Белорусская народная песня-танец.
Мікіта. Белорусская народная песня-танец.
Крыжачок. Белорусский народный танец.
Белорусские танцы. Обработка И. Жиновича.
Бульба-полька. Белорусская народная песня-танец.
Куранта (из «Полоцкой тетради»).
Музыка рассказывает о прошлом нашей Родины.
Мірскі замак. Слова И. Титовца, музыка В. Кистеня.
Витовт-сюита. Музыка В. Кузнецова.
Полонез № 1 «Охота». Музыка М. Радзивилла.
Ария Агатки (из оперы «Агатка, або Прыезд пана»). Музыка Я. Д. Голланда.
Полонез «Прощание с Родиной».
Музыка М. К. О г и некого.
Полонез (из оперы «Михал Клеофас Огинский. Неизвестный портрет»). Музыка О. Залётнева.
Тарантелла (из балета «Альпийская баллада»).
Музыка Е. Глебова.
Лясная песня. Слова А. Русака, музыка В. Оловникова.
Поклонитесь, внуки, деду. Слова М. Ясеня, музыка И. Лученка.
Музыка в народных обрядах и праздниках («Каляды»).
Го-го-го, каза. Белорусская народная песня.
На нова лета. Белорусская народная песня.
Колядники (из сюиты «Забавы»). Музыка В. Войтика.
Што прыносіць Новы год? Слова Л. Дайнеко, музыка А. Безенсон.
Обобщение по темам первого полугодия.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ.
Музыка — язык дружбы и взаимопонимания между народами.
Дружба. Попевка.
Рамонка. Слова А. Вольского, музыка И. Лученка.
Музыка наших соседей — русского, украинского, польского, прибалтийских народов.
Вниз по матушке по Волге. Русская народная песня.
Песня пра Нёман. Слова А. Астрейко, музыка Н. Соколовского.
Моя Россия. Слова Н. Соловьёвой, музыка Г. Струве.
Хор «Славься» (из оперы «Иван Сусанин»).
Музыка М. Глинки.
Реве та стогне Дніпр широкий. Слова Т. Шевченко, музыка народная.
Мазурка. Традиционный польский танец.
Висла. Польская народная песня.
Перевод С. Кондратьева. Обработка В. Иванникова.
Солнышко вставало. Литовская народная песня. Перевод А. Маш истова.
В лесу. Симфоническая картина (отрывок).
Музыка М. Чюрлёниса.
Музыка в народных обрядах и праздниках («Гуканне вясны», «Саракі»).
Мы ідзём гукаць вясну. Слова И. Титовца, музыка В. Серых.
Жавароначкі, прыляціце. Белорусская народная песня. Обработка В. Серых.
Музыкальное путешествие по Европе.
Неаполитанская тарантелла. Музыка Дж. Россини.
Кампанелла. Музыка Н. Паганини.
Санта Лючия. Итальянская народная песня.
Хор «Послушай, как звуки хрустально чисты» (из оперы «Волшебная флейта»).
Музыка В. А. Моцарта.
Рондо в турецком стиле. Музыка В. А. Моцарта.
Симфония № 40 (фрагмент). Музыка В. А. Моцарта.
Причудливые интонации восточной музыки.
Весенние грозы. Традиционная китайская музыка.
Городской пейзаж (из сюиты «Китайские акварели»). Музыка С. Бельтюкова.
Сакура. Японская народная песня.
Птицы над взморьем. Слова К. Ториаки (перевод Е. Филиц), музыка X. Рётаро.
Узоры африканских ритмов.
Праздничные церемониальные танцы в кенийской деревне (отрывок).
Ветер лагуны. Африканская детская песня.
Перевод В. Сибирского.
Сияхамба. Традиционная африканская песня.
Бьют тамтамы. Слова А. Барто, музыка Г. Струве.
Музыка Америки.
Глубокая река. Спиричуэле.
Блюз. Традиционная американская музыка.
Колыбельная (из оперы «Порги и Бесс»).
Музыка Дж. Гершвина.
Рапсодия в блюзовых тонах (отрывок).
Музыка Дж. Гершвина.
Джаз. Слова В. Суслова, музыка Я. Дубравина.
Музыка народов, населяющих Республику Беларусь.
Музыка в народных обрядах и праздниках («Купалле»).
Купалінка. Слова М. Чарота, музыка В. Теравского.
Ой, рана на Йвана. Белорусская народная песня.
Сёння Купала, а заутра Ян. Белорусская народная песня.
Обобщение по темам второго полугодия.
Список использованных источников.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России. Купить эту книгу

Источник

Поделиться с друзьями
Расскажем обо всем понемногу