Conditional в чешском языке

Урок 17

Текст: «Покупки». Условное наклонение

Чередование гласных

Obchodní dům

Víte, že v jedné hlavní ulici Prahy je možno vidět labuť? Nevěříte? „Bílá labuť” to je, velký obchodní dům.

Po módní přehlídce jsme prošli ostatní patra. Je to opravdu krásný obchodní dům. Všude je plno lidí a všichni něco nakupují.

Nakonec jsme přišli do přízemí. Dlouho jsme se rozhodovali, co si máme koupit na památku. Žena si potom koupila pěkný hedvábný šátek a mně koupila kravatu.

Až přijedete do Prahy, jděte určitě do „Bílé labutě”, do „Kotvy” a do „Domu obuvi” Najdete tam mnoho krásných věcí nejen pro své ženy a dcery, ale i pro sebe.

Словарь

Упражнения

1. К существительным дополните указательное местоимение и образуйте родительный падеж единственного числа:

Telegram, adresa, párek, čokoláda, patro, výtah, káva, jméno, rok, kuřák, lístek, dopis, výroba, kino, kravata, klobouk.

2. Переведите:

Nový obchodní dům. Jet výtahem do desátého patra. Pražská šunka. Dobrá čokoláda. Čerstvé vejce. Teplý párek. Módní přehlídka. Hedvábný šátek. Vlněná blůza. Večerní šaty. Starý klobouk. Nová kravata. Zvlášť pěkný. Právě přišel.

3. Ответьте на вопросы:

Je ve vašem městě obchodní dům? Jak se jmenuje? Co tam prodávají? Chodíte často nakupovat do tohoto obchodního domu? Kdy jste si koupila naposledy nové šaty? Kdy jste si koupil naposledy nový klobouk? Znáte některé obchodní domy v Praze? Co si tam koupíte?

4. Образуйте вопросы:

Byli jsme v pražském obchodním domě „Bílá labuť”. — Tvoje sestra si koupila hedvábný šátek. — Prodávají tam odpolední a večerni šaty. — Máte novou sukni. — Ta hedvábná blůza nebyla drahá. — Odpoledne jsme byli na módní přehlídce. — Zítra chceme jít do Domu obuvi. — Škoda, že jsem neměl s sebou víc peněz. — Moje sestra musí mít stále něco nového.

5. Расскажите по-чешски о том, что продается в универмаге.

Условное наклонение

Условное наклонение настоящего времени образуется сочетанием особых форм вспомогательного глагола být, которые изменяются по лицам и числам (bych, bys, by, bychom, byste, by), и «эловых» форм смыслового глагола:

koupil bych
koupil bys
koupil by

koupili bychom
koupili byste
koupili by

Условное наклонение настоящего времени обозначает предполагаемое или желаемое действие, относящееся к настоящему или к будущему времени.

Šel bych do kina, ale nemám lístek. Řekl bych vám to rád, ale sám to nevím. Chtěli bychom vám něco vypravovat. Chtěl bych sklenici plzeňského piva.

В придаточных предложениях условия и цели формы bych, bys, by, bychom, byste, by сливаются с союзами kdy и aby и образуют формы типа kdybych и abych:

kdybych koupil
kdybys koupil
kdyby koupil

abych koupil
abys koupil
aby koupil

kdybychom koupili
kdybyste koupili
kdyby koupili

abychom koupili
abyste koupili
aby koupili

Kdybych to věděl, řekl bych ti to. Kdybys měl dnes čas, přijď ke mně. Kdybyste si koupili auto, jezdili bychom s vámi. Kdyby se pan Novák vrátil, řekněte mu, aby k nám přišel. Půjdu už na nádraží, abych se nezpozdila. Budeme se učit, abychom všechno uměli. Pojedete rychlíkem, abyste tam byli dříve?

Условное наклонение прошедшего времени отличается от условного наклонения настоящего времени «лишней» «эловой» формой глагола být и обозначает действие, которое могло произойти в прошлом, но не произошло:

byl bych koupil
byl bys koupil
byl by koupil

byli bychom koupili
byli byste koupili
byli by koupili

Упражнения

6. Образуйте условное наклонение настоящего времени:

Mluvit, začínat, zaplatit, potřebovat, vyplnit, navštívit, umět, rozumět, číst, jít.

7. Переведите:

Mohl byste mi to říci? Udělala bych to, kdybych mohla. Co byste tomu řekla, kdybychom šli večer do kina? Byla byste šla se mnou do divadla, kdybyste byla měla čas? Kdybychom měli peníze, koupili bychom si nové šaty. Kdybychom tenkrát byli měli peníze, byli bychom věděli, co si koupit.

8. Переведите:

Я бы пошел в кафе. Я сказал бы это сестре. Мы купили бы платье. Она купила бы юбку и блузку. Если у нее было бы время, она поехала бы в Прагу. Если бы вы мне обо всем написали, я бы приехала.

9. Ответьте на вопросы:

Со byste dělal, kdybyste měl půl roku volno? Kam byste jel, kdybyste dostal rekreační poukaz?

Чередование гласных

В чешском языке чередуются некоторые долгие и краткие гласные.

Источник

Условное наклонение в чешском языке. Podmiňovací způsob

Условное наклонение – это русская частица «бы» (я бы сказал, я бы хотел, если бы я мог, не могли бы вы).

В чешском языке эта конструкция образуется:

psát
(писать)
psal / a bych my psali / y bychom
ty psal / a bys vy psali / y byste
on / a / o psal / a/o by oni psali / y / a by
učit se
(учиться)
učil / a bych se my učili / y bychom se
ty učil / a by ses vy učili / y byste se
on / a / o učil / a / o by se oni učili / y / a by se
vzít si
(взять)
vzal / a bych si my vzali / y bychom si
ty vzal / a by sis vy vzali / y byste si
on / a / o vzal/a/o by si oni vzali / y / a by si

Отрицательная форма образуется простым способом – присоединением ne- к глаголу.

Если мы обращаемся к кому-нибудь на «Вы», то различаем женское и мужское лицо как в прошедшем времени:

союз kdyby (если)
kdybych my kdybychom
ty kdybys vy kdybyste
on / a / o kdyby oni / y / a kdyby
союз aby (чтобы)
abych my abychom
ty abys vy abyste
on / a / o aby oni / y / a aby

Выражение желания

С помощью условного наклонения вежливо выражаем свои желания, чтобы не звучать слишком грубо.

Выражение просьбы

Půjčil bys mi slovník? (= Půjč mi slovník.) – Ты мог бы мне дать словарь? (= Дай мне словарь.)

Nepůjčil bys mi slovník? (= Půjč mi slovník.) – Можешь ли ты мне дать словарь? (= Дай мне словарь.) – просьба с отрицательной формой глагола всегда звучит более вежливо.

Источник

Conditional в чешском языке

Склонение существительных женского рода с основой на согласный (тип píseň, kost). Склонение прилагательных мягкой разновидности (тип letní). Сослагательное наклонение (Kondicionál).

V OBCHODĚ S POTRAVINAMI

— Prosím vás, chtěla bych kilo pomerančů a dva citróny.
— Je to všechno?
— Máte broskve?
— Máme hrušky a jablka. Jablka jsou dobrá a laciná.
— Tak tedy dvě kila jablek.
— Dostali jsme právě čerstvou zeleninu: nové brambory, mrkev, cibuli, zelí, rajská jablíčka (rajčata) a okurky.
— Kolik stojí kilo rajčat?
— Deset korun.
— No, tak půl druhého kila, prosím. Děti je mají rády.
— Tady bude o deset deka víc, mohu to nechat?
— Samozřejmě.
— Dohromady to dělá čtyřicet sedm dvacet. Děkuji. Na shledanou.
— Na shledanou.

Slovníček

Лексико-грамматические пояснения

1. V neděli se nedá koupit nic. — В воскресенье ничего нельзя купить.

Форма 3-го л. ед. числа глагола dát se переводится на русский язык безличной конструкцией с модальным наречием можно (в положительной конструкции) или нельзя (в отрицательной конструкции) плюс инфинитив:
То se dá spravit. — Это можно исправить.
То se nedá udělat. — Это нельзя сделать.

2. Обратите внимание на употребление предлогов od и na в следующих выражениях:
а) láhev od mléka — бутылка из-под молока
láhev od piva — бутылка из-под пива
krabička od bonbónů — коробка от конфет
б) láhev na mléko — бутылка для молока

3. Zmrzlinu nevedeme. — Мороженое у нас не бывает.
Obuv nevedeme. — Обувь у нас не бывает.

4. Чешская система весов различает:
Deka (разг.) = 10 г: deset deka sýra = 100 г сыра
20 deka = 200 г: dvacet deka salámu = 200 г колбасы
čtvrt kila másla = 250 г масла
deka = dekagram, kilo = kilogram.

Примечания : 1. В сочетании с числительным jedno употребляется форма deko; со всеми другими числительными — форма deka.
2. Форма kilo употребляется с числительным jedno и с числительными 5 и выше. С числительными 2, 3, 4, а также půl и čtvrt употребляется форма: kila: dvě kila brambor.

5. Запомните:
čerstvý — свежий
черствый — tvrdý

Ср.: čerstvé párky — свежие сосиски
čerstvý chléb — свежий хлеб
tvrdý / okoralý chléb — черствый хлеб
tvrdá houska — черствая булка

6. Málem bych zapomněla. — Чуть было не забыла.
Málem bych spadla. — Чуть было не упала.

Грамматические объяснения

Склонение существительных женского рода с основой на согласный (тип píseň, kost)

Pád Тип píseň Тип kost
Číslo jednotné Číslo množné Číslo jednotné Číslo množné
N. píseň písně kost kosti
G. písně písní kosti kostí
D. písni písním kosti kostem
A. píseň písně kost kosti
V. písní! písně! kosti! kosti!
L. (o) písni (o) písních (o) kosti (o) kostech
I. písní písněmi kostí kostmi

Все существительные женского рода в основе на согласный склоняются либо по типу píseň, либо по типу kost. По типу píseň склоняются существительные, оканчивающиеся:
а) на : jabloň, síň, báseň;
б) на -ev: mrkev, broskev, krev, láhev, pánev;
в) многие на , , , -j: mládež, tvář, zvěř, kancelář, rozkoš, tramvaj;
г) некоторые на -l, , и др.: postel, síť, káď.

По типу kost склоняются все существительные на -st, -est, -ost: část, čest, bolest, moudrost, radost, некоторые существительные на , : oběť, paměť, zeď, měď и прочие согласные: věc, moc, noc, řeč, lež, sůl — soli и др.

Некоторые существительные женского рода в основе на согласный в своем склонении колеблются между типом píseň и kost или имеют параллельные окончания: čtvrť — čtvrti / čtvrtě (в остальных падежах по образцу píseň), loď — lodě / lodi (pl loděmi) (в остальных падежах. по образцу píseň).

Склонение прилагательных мягкой разновидности (тип letní)

Číslo jednotné
Pád Mužský rod Ženský rod Střední rod
N. letní (den) letní (noc) letní (jitro)
G. letního letní letního
D. letnímu letní letnímu
A. letního, letní letní letní
V. letní letní letní
L. letním letní letním
I. letním letní letním
Číslo množné
N. letní letní letní
G. letních letních letních
D. letním letním letním
A. letní letní letní
V. letní letní letní
L. letních letních letních
I. letními letními letními

По образцу мягкой разновидности типа letní склоняются все прилагательные на -ní, -ší, -zí, -ží, -cí, -čí: zimní, jarní, pěší, hovězí, svěží, telecí, psací, šicí; субстантивированные прилагательные и причастия: kupující покупающий, покупатель, studující изучающий, учащийся, vedoucí ведущий, руководитель, а также притяжательные прилагательные на : dívčí, kozí, vlčí, holubí, orlí.

Сослагательное наклонение (Kondicionál)

Сослагательное наклонение настоящего времени (kondicionál přítomný) образуется сочетанием особых форм вспомогательного глагола být: bych, bys, by, bychom, byste, by и форм причастия на -l смыслового глагола.

Сослагательное наклонение настоящего времени обозначает обусловленное, предполагаемое или желаемое действие, относящееся к настоящему или будущему времени. Šli bychom do divadla, ale nemáme čas. Chtěl bych si koupit nový oblek. Ráda bych ti to pověděla. Co bys potřeboval?

В придаточных условных и целевых предложениях формы bych, bys, by сливаются с союзами kdy и а в одну форму:
kdybych — если бы я
kdybys — если бы ты
kdyby — если бы он (-а, о)
abych — чтобы я
abys — чтобы ты
aby — чтобы он (а, о)
Kdybych to věděl, řekl bych ti to. — Если бы я это знал, я бы тебе сказал (это).
My bychom to udělali, kdybychom mohli. — Мы бы это сделали, если бы могли.
Kam bys šel večer, kdybys měl volno? — Куда бы ты пошел вечером, если бы у тебя было свободное время?
Pojedu autem, abych nepřijela pozdě. — Я поеду на машине, чтобы не опоздать.
Kdybyste za mnou přišli, jeli bychom spolu. — Если бы вы пришли ко мне, мы бы поехали вместе.
Řekni mu, aby k nám přišel. — Скажи ему, чтобы он пришел к нам.

При образовании 2-го лица ед. числа сослагательного наклонения от возвратных глаголов с компонентами se, si s отделяется от формы bys и сливается с se и si в одну форму:
bys + se = by ses
bys + si = by sis
Kde by ses učil? Kdy by ses vrátil? Co by sis přál? Koupil by sis to? Dal by sis kávu?

Некоторые отличия в употреблении сослагательного наклонения в чешском и русском языках

1. В соответствии с формой сослагательного наклонения в чешском языке в русском языке после глаголов просить, требовать, приказывать, разрешать и других глаголов волеизъявления обычно употребляется инфинитив. (см. урок 20)
Prosím, abyste přišel včas. — Я прошу вас прийти вовремя.
Přeji ti, aby ses brzy uzdravil. — Желаю тебе быстро выздороветь.
Dovolte, abych vás představil. — Разрешите вас представить.

2. Сослагательное наклонение в чешском языке употребляется также в соответствии с русским инфинитивом после союза чтобы.
Vrátil jsem se, abych ti to řekl. — Я вернулся, чтобы сказать тебе это.
Místo, aby se učil, šel do kina. — Вместо того чтобы заниматься, он пошел в кино.
Přišli jsme, abychom se vás na to zeptali. — Мы пришли, чтобы спросить вас об этом.
(Подробнее см. урок 18).

3. Сослагательное наклонение от модальных глаголов часто соответствует в русском языке инфинитиву со словами нужно, следует.
Měl by ses léčit. — Тебе бы нужно лечиться.
Měl byste se vrátit. — Вам бы следовало вернуться.

Упражнения

1. Раскройте скобки, слова в скобках поставьте в соответствующем падеже:
Dítě jedlo s (chuť). — V novinách se píše o (vynikající událost) v zemi. — Manifestanti šli po ulicích s (písně). — V (mládež) vidíme naši (budoucnost). — Bez jeho (účinná pomoc) se nám nepodaří splnit tuto práci. — Ministerstvo (zahraniční věc) uveřejnilo notu. — Vrátil se domů po (půlnoc). — Po (těžká nemoc) jedl všecko bez (chuť). — V cizině nemohl zapomenout na (svá vlast). — Vrátil se do (vlast) za 5 let. — Dlouho jsme mluvili o (ta věc). — Do polévky je nutno dát hodně (mrkev). — Je to vyrobeno z (ocel). — Koupila jsem 3 (láhev) mléka. — Do školy jedu (tramvaj). — Děti rády poslouchají (báseň — pl). — Poznala jsem ho podle (řeč). — Na večírku jsme hodně zpívali (české a slovenské písně). — Ležel v (pohodlná postel) a tvrdě spal.

2. Просклоняйте:
psací stůl, letní jahody, rekreační středisko

3. Составьте предложения, употребляя следующие сочетания:
národní svátek, sluneční paprsek, jídení lístek, lesní jahody, zimní den, hovězí polévka, hlavní jídlo, studijní cesta, školní rok, letní slunce

4. Выпишите из текста существительные женского рода, оканчивающиеся на согласный, и определите, по какому типу они склоняются.

5. Просклоняйте:
velká radost, moudrá odpověď, čistá postel

6. Вместо точек вставьте пропущенные предлоги:
Nezapomeň … mou prosbu. — Oddělení obuvi je … poschodí výše. — Stály jsme … domem. — Bonbóny jsou … mou dceru. — Budete platit … pokladny. — Chci si koupit prášek … praní. — Tyto hračky jsou … dřeva. — Bydlím … divadlu. — Klenotnické oddělení je … druhém poschodí. — Už dva roky studuje … vysoké škole. — Matka se stará … své děti. — Návštěvník se ptá … cestu. — Mám chuť … zmrzlinu. — Postavila jsem se … fronty. — Kamarádi čekali … mne. — Na pozvání svého přítele pojedu … prázdninách do Bulharska.

7. Образуйте условное наклонение по образцу:
Chci si něco koupit k obědu. — Chtěla bych si něco koupit k obědu.
Můžete mi ukázat tyto boty? — Nemůže o tom říci ani slovo. — Mám mu odpovědět na dopis. — Pověděl jste o tom svému příteli? — Půjdu dnes večer do divadla. — Půjdeš do obchodu pro potraviny? — Jak se dostanu na Hlavní nádraží? — Můžeš otevřít okno. — Najez se dobře, budeš mít hlad. — Pane profesore, mohu se na něco zeptat? — Chceš jet s námi zítra na výlet? — Rád to jím. — Nedovedu to udělat. — Jestli chceš, půjdu s tebou. — Nebudeš se učit, propadneš u zkoušky. — Když bude pršet, na výlet nepojedu. — Tramvaj ti ujede. — Tak už máme pokračovat. — Určitě se ti to bude líbit. — O dovolené pojedu někam k moři. — Můžeme se zítra setkat? — Dostanu lístek a hned odjedu. — Počkej na mne, půjdeme spolu. — Zavolejte mu, hned přijde. — Šel dnes do obchodního domu a koupil si oblek. — Ta látka má být trvanlivá. — Máme koupit ještě potraviny.

8. Составьте предложения, соблюдая правильный порядок слов. Следующие слова поставьте в соответствующем роде, числе, падеже и лице:
Prodavačka, nabídnout, několik, kus, mýdlo, nám.
Několik, den, za, začít, zkouška, skládat, studenti.
Zkoušky, do, rekreační středisko, po, jet.
Nebo, Praha, zůstat, středa, do, sobota, v.
Dovolená, jet, na, někam, na, hory, o.
Boty, nový, potřebovat, jít, do, obchodní dům.

9. Образуйте предложения по образцу:
a) Petr si koupil nový oblek. — Také bych si koupil nový oblek.
Petr si koupil nový kabát. — Věra si ušila nové šaty. — Jarka šla do kina. — Olga potřebuje nové boty. — Zdeněk chce nový klobouk. — Milan si koupil nový oblek.
б) Věra si koupí nový klobouk. — A ty by sis nekoupila nový klobouk?
Vlasta si vezme trochu čaje. — Mirek s Jitkou půjdou zítra do divadla. — Marta si přeje k večeři rybu. — Zdeněk se Zuzanou pojedou v neděli na výlet. — Jarka potřebuje nové střevíce. — Olga se učí jezdit autem. — Jirka se u mne večer zastaví. — Katka si koupí dlouhý kabát.
в) Proč to nechcete udělat? — Kdybychom to mohli udělat, tak bychom to udělali.
Proč nám to nechcete říct? — Proč si to nechcete koupit? — Proč tam nechcete jet? — Proč to nechcete dokončit? — Proč se tam nechcete podívat? — Proč to nechcete udělat? — Proč to nechcete zkusit?

10. Следующие предложения напишите в условном наклонении:
Образец: Jestliže půjdeš do kina, půjdu s tebou. — Kdybys šel do kina, šel bych s tebou.
Jestliže pojedeš na výlet, pojedu s tebou. — Jestliže si Věra koupí nové šaty, koupím si také. — Jestliže
si dáte zmrzlinu, dáme si ji také. — Jestliže se mi ten klobouk nebude líbit, řeknu ti to. — Jestliže to
nebudu vědět, zeptám se na to rodičů. — Jestliže si nevezmeš polévku, nevezmu si ji také.

11. Объедините данные предложения, употребив abych, abys, aby… по образцу:
Přišel jsem k tobě. Chci ti něco říci. — Přišel jsem k tobě, abych ti něco řekl:
Přišel jsem k tobě. Chci se s tebou poradit.
Zajdu do obchodu. Chci si koupit novou vázanku.
Manželka půjde se mnou do obchodu. Chce mi vybrat oblek.
Musíme studovat systematicky. Chceme složit zkoušku na výbornou.

12. Переведите на чешский язык:
а) Если бы у меня было время, я бы поехал с вами. — Если бы ты вернулся вовремя, ты бы увидел нашего товарища. — Если бы мы знали о вашем визите, мы бы вас ждали. — Что бы вы хотели — кофе или чай? — Что бы ты хотел посмотреть в нашем городе? — Если бы
ты хотел, я бы мог пойти на вокзал. — Если бы это платье тебе шло, я бы ничего не сказала. — Вы бы не могли мне дать на один вечер эту книгу? — Если бы тебе нравились эти туфли, я бы тебе их купил.
б) После работы я пошла в продовольственный магазин самообслуживания. Мне нужно было купить что-нибудь на ужин и на завтрак. Я взяла корзинку для продуктов (na potraviny). Я купила вареную колбасу, сыр, масло, яйца, кофе и сахар. В магазине напротив я купила помидоры, огурцы, 3 кг молодого картофеля и 1 кг красивых, крупных болгарских персиков. По дороге домой я купила еще хлеб и ватрушки (koláč). На ужин я пригласила своих друзей.

13. Составьте диалог на тему «В продовольственном магазине».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Conditional в чешском языке

Степени сравнения прилагательных. Образование страдательных причастий. Страдательный залог. Формы пассива.

Slovníček

Лексические замечания

1. pokládat (někoho, něco za někoho, něco) — считать (кого-либо, что-либо кем-либо, чём-либо, каким-либо)
Pokládáme Prahu za nejkrásnější město v Evropě. — Мы считаем Прагу красивейшим городом Европы.
Подобное же управление имеют и другие глаголы с этим значением: považovat, počítat (někoho, něco za někoho, něco):
Považuji ho za svého nejlepšího přítele. — Я считаю его своим самым лучшим другом.
Počítám ho za dobrého žáka. — Я считаю его хорошим учеником.

2. přispívat (k něčemu) — способствовать, содействовать (чему-л.)
přispět (k něčemu) — вносить вклад
Ke kráse Prahy přispívá její architektura. — Прага красива своей архитектурой.
Ср. также:
Společná práce přispívá k rozvíjení našich vzájemných vztahů. — Совместная работа способствует развитию наших взаимоотношений.
Předseda poděkoval všem delegatům, že významně přispěli k jednání sjezdu. — Председатель поблагодарил всех делегатов за тот большой вклад, который они внесли в работу съезда.

3. obdivovat (někoho, něco) — восхищаться, восторгаться (кем-л., чем-л.)
Obdivuji Prahu. — Я восхищаюсь Прагой.
Obdivujeme vaše úspěchy. — Мы восхищаемся вашими успехами.

4. dominovat (něčemu) — доминировать (над чем-л.)
Městu dominuje Pražský hrad. — Над городом возвышается (доминирует) Пражский град.

5. působit — многозначный глагол. Он может означать:
а) влиять, (воз)действовать, производить впечатление:
Chrám sv. Mikuláše působí svou monumentalitou. — Храм святого Микулаша впечатляет своей монументальностью.
б) působit (změny) вызывать изменения:
Všechno to způsobilo velké změny ve společnosti. — Все это привело к большим изменениям в обществе.
в) работать:
Kde působí váš tatínek? — Где работает ваш отец?

Грамматические объяснения

Степени сравнения прилагательных

В чешском языке, так же как и в русском, большая часть качественных прилагательных, а также относительные прилагательные с качественными значениями имеют три степени сравнения:
1) положительную (první stupeň — pozitiv)
2) сравнительную (druhý stupeň — komparativ)
3) превосходную (třetí stupeň — superlativ).

Сравнительная степень образуется при помощи суффиксов -ejší (-ější), -ší, : krásný — krásnější, mladý — mladší, hezký — hezčí.

Превосходная степень образуется присоединением префикса nej- к формам сравнительной степени: nejkrásnější, nejmladší, nejhezčí.

Формы сравнительной степени при помощи суффикса -ejší (после губных и n, t, dější) образуются от большей части прилагательных на -vý, -lý, -rý, -ský, -cký, -ný и др.: nový — novější, rychlý — rychlejší, bílý — bělejší, moudrý — moudřejší, přátelský — přátelštější, praktický — praktičtější, šťastný — šťastnější, svatý — světější.

При помощи суффикса -ší сравнительная степень образуется от прилагательных на -oký, -eký, -ký, -bý, -dý, -hý, -cký и др., причем у прилагательных на -oký, -eký, -ký суффикс -ší присоединяется прямо к корню, а у прилагательных с основой на прочие согласные наступает изменение: chššš, žš, žš, šš. Ср. примеры:

vys-oký — vyšší hluchý — hlušší slabý — slabší
šir-oký — širší krátký — kratší tichý — tišší
dal-eký — další úzký — užší tvrdý — tvrdší
níz-ký — nižší mladý — mladší blízký — bližší
starý — starší drahý — dražší řídký — řidší
zadní — zazší

Примечания : 1. При образовании сравнительной степени с суффиксом -ší долгий корневой гласный сокращается (см. примеры выше).
2. Сравнительная степень další (daleký) имеет также значение следующий, последующий.

При помощи суффикса -i сравнительная степень образуется от некоторых прилагательных на -ký, причем согласный основы -k чередуется с :

hezký — hezčí měkký — měkčí
lehký — lehčí trpký — trpčí / trpčejší
tenký — tenčí hebký — hebčí / hebčejší
vlhký — vlhčí mělký — mělčí / mělčejší

У отдельных прилагательных формы сравнительной степени образуются от другой основы (неправильные формы):

velký — větší zlý — horší
malý — menší špatný — horší (špatnější)
dobrý — lepší dlouhý — delší

По сравнению с русским языком в чешском языке простые степени сравнения распространены гораздо шире, чем описательные. Ср.: более красивый — krásnější, хотя и в чешском языке употребляются описательные формы, состоящие из наречий и прилагательных:

více rozšířený / rozšířenější — более распространенный
více přizpůsobený/přizpůsobenější — более приспособленный

При употреблении сравнительной степени сопоставляемое слово присоединяется союзом než:
mladší než já o dva roky — моложе меня на два года
Je hezčí než ty. — Она красивее тебя.
Letadlo je rychlejší než vlak. — Самолет быстрее поезда.

При превосходной степени сопоставляемое слово употребляется в род. падеже с предлогом z (ze), реже — в твор. падеже (устар.) с предлогом mezí, например:
Byla nejmladší a nejhezčí ze všech. — Она была самой молодой и самой красивой из всех.
nejpříjemnější z celé společnosti — самый приятный из всего общества
nejzkušenější mezi všemi — самый опытный из всех

Образование страдательных причастий

Страдательные причастия прошедшего времени образуются от основы прошедшего времени переходных глаголов совершенного и несовершенного вида посредством суффиксов: -en, -n, -t.

а) -en. При помощи этого суффикса страдательные причастия образуются от глаголов с основой на согласный и на -i (обычно с чередованием согласных и групп согласных): k/c, d/z, t/č, sl/šl, st/šť, zd/žď. Ср.: nést (nesl) — nes-en, vést (vedl) — ved-en, péci (pekl) — pečen, říci (řekl) — řečen, ukrást (ukradl) — ukraden, osvobodit — osvobozen, vymlátit — vymlácen, vymyslit — vymyšlen, pustit — puštěn, zpozdit — zpožděn.

У некоторых страдательных причастий чередование не наступает. Ср.: zdědit — zděděn, soustředit — soustředěn, pokosit — pokosen, koupit — koupen, zlomit — zlomen, upravit — upraven, nakreslit — nakreslen. Этот же суффикс употребляется также при образовании страдательных причастий от некоторых глаголов на -out: natisknout — natištěn, dosáhnout — dosažen.

б) -n. При помощи этого суффикса страдательные причастия образуются от глаголов, основа прошедшего времени которых оканчивается на прочие гласные (а-, е-): vybrat — vybrán, smazat — smazán, vypracovat — vypracován, zavolat — zavolán, sázet — sázen, psát — psán, vidět — viděn.

в) -t. Суффикс -t участвует в образовании страдательных причастий от глаголов на -nout (1) и некоторых двусложных глаголов, основа прошедшего времени которых равна корню на гласный (2):
1) rozhodnout — rozhodnut, nabídnout — nabídnut, odříznout — odříznut, но: tisknout — tištěn,
vytáhnout — vytažen, zatknout — zatčen, zamknout — zamčen, dosáhnout — dosažen, napadnout
— napaden;
2) krýt — (po)kryt, (u)mýt — umyt, (vy)pít — vypit, zabít — (za)bit, (při-, za-)jmout — (při-, za-)jat.

Примечания : 1. У глаголов на -а- (типа dělat) перед суффиксом причастия -n гласный основы становится долгим: udělán, pozván, vykonáno, zpracována.
2. У глаголов типа mýt, šít, bít в формах страдательных причастий корневой гласный сокращается: (u)myt, (u)šit, (za)bit.

Страдательный залог. Формы пассива (Trpný rod. Pasivum)

В активных конструкциях (действительный залог) глагольное действие исходит от производителя действия, который выражается им. падежом существительного (или заменяющих его слов) и выступает в функции грамматического субъекта предложения: Profesor chválí studenta. В формах пассива (страдательный залог) в функции носителя глагольного действия выступает семантический объект, который подвергается какому-либо действию. В пассивных конструкциях производитель действия не находится в центре внимания, не является грамматическим субъектом, часто вообще не бывает выражен: Student je chválen.

Страдательный залог в чешском языке может быть выражен:
1. Описательными формами, состоящими из краткого страдательного причастия смыслового глагола и соответствующих форм глагола být: dům je postaven, plán byl připraven, lístky budou vyprodány.
2. Конструкцией с возвратной формой глаголов: domy se stavějí, plán se připravuje, lístky se prodávají; lístky se prodávaly včera, lístky se budou prodávat zítra.

Формы описательного пассива

Формы описательного пассива чаще употребляются в современном чешском языке от глаголов совершенного вида, в то время как возвратно-страдательные конструкции обычны у глаголов несовершенного вида:
obilí bylo vymláceno — obilí se mlátí
stroje byly vyrobeny — stroje se vyrábějí

Однако, в отличие от русского языка, описательный пассив возможен и у несовершенного вида, а возвратная форма — у совершенного:
a) Student je chválen. — Студента хвалят. (букв. Студент хвалим).
Zboží je vyráběno na export. — Товары производятся на экспорт.
Slovník bude vydáván v sešitech. — Словарь будет выходить отдельными тетрадями.
б) V minulém roce se vyrobilo 20 000 automobilů. — В прошлом году было выпущено 20 000 автомобилей.
Věc se rozhodne v nejbližších dnech. — Вопрос будет решен в ближайшие дни.
Koupí se maso a udělají se řízky. — Покупается мясо и делаются отбивные.

Хотя, как правило, образование форм пассива возможно от глаголов переходных (mýt okna — okna se myjí), особенностью чешского языка, в отличие от русского, является широкое распространение в нем форм так называемого безличного пассива (neosobní pasívum), образованного от косвенно-переходных (mluvit o někom, dosáhnout něčeho) и непереходных глаголов (pracovat, tančit, spát, jít, chodit). Ср.:
Bylo dosaženo velkých úspěchů. — Были достигнуты большие успехи.
О tom se hodně mluvilo. — Об этом много говорили.
Dnes se nepracuje. — Сегодня не работают.
Со se dnes vaří? — Что сегодня готовят?
Šlo se cestou necestou. — (Мы, они) шли куда глаза глядят.

Упражнения

1. Переведите текст и определите, от каких прилагательных образована превосходная степень:
„A ještě musím pochválit tebe, tebe, česká řeči, jazyku nejtěžší mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo které jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit, chtěl bych užít aspoň jedinkrát všech krásných, určitých, živoucích slov, která jsou v tobě…“ (Karel Čapek, Chvála řeči české).

2. Имена прилагательные в скобках напишите в сравнительной и превосходной степени:
Moskva je jedním z (velké) měst celého světa, Praha je jedno z (krásných) měst v Evropě. — Praha je mi (drahé — 3. st.) městem světa. — Karlův most je (starý) ze všech mostů přes Vltavu. — Chrám sv. Víta je (veliká) stavba na Hradčanech. — Praha leží na křižovatce (živých) evropských cest. — Za (velká — 3. st.) povinnost občana považujeme dát vlasti každý den svého života. — To je cesta k (šťastný — 2. st.) zítřku. — Tento rok se stal rokem řešení (palčivých — 3. st.) otázek našeho života. — Pavel je můj (dobrý) přítel. — Ta zdánlivě (krátká a přímá — 3. st.) cesta je cestou do propasti. — Čím (přirozená — 2. st.) je řeč, tím je lepší. — Čím (tichá) je voda, tím je (hluboká). — Čím (hebká) vlna, tím je (drahá). — Referát musíte udělat trochu (krátký). — Stává se pořád (hloupý). — Letošní zima je (krutá) než loňská. — V zimě jsou noci (dlouhé) než v létě. — Která z těch písní je (pěkná)? — Černé moře je (hluboké — 2. st.) než Azovské. — Sovětský balet je (oblíbený) v celém světě. — Leninova třída je (široká) než Gorkého třída. — Letadlo je (rychlý) dopravní prostředek. — Tmavá látka je (praktická) než světlá. — Přímá cesta je vždy (krátká). — Otec je (starý) než matka o pět let. — Bratr je (mladý) než sestra o tři roky. — Před pěti lety byla daleko (hezká). — První krok je vždy (těžký — 3. st).

3. Образуйте страдательные причастия от следующих глаголов:
hrát, vyčistit, posoudit, vrátit, hodit, zamilovat, přesvědčit, tvořit, otevřít, pozvat, očekávat, založit, napsat, vychovat, vychovávat, snížit, snižovat, šířit, rozšiřovat, uvařit, přečíst, přinést, spojit, využívat, budovat, zachovat, stavět, dosáhnout, vytisknout, ocenit

4. Образуйте страдательный залог при помощи описательного пассива:
Pražskou univerzitu založil Karel IV. r. 1348. — Prahu často pokládají za nejkrásnější město v Evropě. — Praha se budovala po dlouhá staletí. — Sovětská armáda osvobodila Československo od fašistických okupantů. — Naše státy podepsaly smlouvu o přátelství a poválečné spolupráci. — Tyto knihy ilustrovali známí malíři. — Překvapilo mě to. — Naši dělníci dosáhli velkých úspěchů. — Dopis jsem napsal a odeslal před týdnem. — Závodní výbor zhodnotil naše výkony. — Účet jsem zaplatil včas. — Počasí ohrožuje úrodu. — Přinutili nás k tomu. — Raněné odvezli do nemocnice. — Všechny moje věci mi vrátili před týdnem. — Nový československý film promítali skoro ve všech kinech. — Delegaci uvítali představitelé závodu.

5. Образуйте действительный залог:
Образец: Byli jsme tím velice překvapeni. — To nás velice překvapilo.
Byl připraven plán. — Připravili (jsme) plán.
Všechny závazky jsou plněny. — Jednotlivé výkony byly hodnoceny zvlášť. — V našem hospodářství bylo dosaženo značných úspěchů. — Moskevská univerzita byla založena r. 1755. — Zprávy byly veřejně šířeny některými lidmi. — Kým jsi byla pozvána na koncert? — V naší zemi jsou budovány nové školy, instituty, jsou zakládány nové podniky. — Naše přátelství je zpečetěno společně prolitou krví. — Praha byla mnohokrát opěvována českými básníky. — J. Fučík byl zatčen gestapem v r. 1942, později odvezen do Německa a v roce 1943 popraven. Jeho kniha „Reportáž psaná na oprátce“ byla
přeložena do mnoha jazyků. — Národní divadlo v Praze bylo postaveno za peníze lidu. — Praha je obdivována všemi cizinci. — Praha byla budována po dlouhá staletí v různých slozích. — Praha je dnes rozdělena na deset obvodů. — Vltava je překlenuta třinácti mosty.

6. Образуйте безличную возвратную форму пассива:
Образец: Musíme o tom rychle rozhodnout. — Musí se o tom rychle rozhodnout.
Nesmíme na to zapomenout. — Co budeme dělat zítra? — Pojedeme v neděli na výlet? — Ráno vstáváme v sedm hodin. — Co dělali o svátcích? — Chodili jste do lesa na houby? — Zítra budou tančit všude. — Musíme na to dávat pozor. — Jezdili včera na lodičkách. — Jak přeložíte ta slovíčka do ruštiny? — To nesmíte dělat. — Jak to řeknete? — O tom budou dlouho vypravovat. — Pořád na ně vzpomínáme. — Nevěděli jsme to. — Od zítřka budeme muset jezdit trolejbusem.

7. Напишите краткий рассказ, употребляя следующие слова:
о dovolené, rekreace, hotel, tábor, léto, mít rád, slunce, cestovat, výlet za město, po obědě, cestovat vlakem (autobusem, osobním autem), pošta, telegrafovat, čekat na …, peníze, mít chuť na …, promítat v kině, lístky, objednat, rezervovat, dívat se, být nadšen (čím), obdivovat (co)

8. Образуйте безличную форму пассива:
V posledních letech lidé hodně cestují. Jezdí vlakem nebo autem, stále více také létají letadlem. Z Moskvy do Prahy jezdí buď přes Kyjev a Čop, nebo přes Brest a Varšavu. Letadlem TU 154 letíme z Moskvy do Prahy jen 2¼ hodiny. Tím ušetříme spoustu času. V Praze lidé nejčastěji jezdí tramvají. Avšak nejvíc uvidíme, když chodíme pěšky.

9. Из словосочетаний образуйте предложения при помощи описательной, возвратной или безличной формы пассива:
Образец:
vystavět nový hotel. — V Praze byl nedávno vystavěn nový hotel.
hodně stavět. — V Moskvě se nyní hodně staví.
pokládat za krásné město; postavit několik nových hotelů; jezdit metrem (autobusem, trolejbusem, taxíkem); budovat podzemní dráhu; chodit do kaváren a vináren; vyrábět různé druhy zboží; pít smíchovské a plzeňské pivo; vypustit kosmickou loď; vydávat knihy v různých jazycích; přestupovat na Václavském náměstí

10. Переведите на чешский язык:
а) Мне еще трудно ходить. — О нем много говорили. — Его ждут довольно продолжительное время. — По этой дороге ходили в школу. — Здесь не курят. — Об этом уже вообще не помнят. — Мы должны будем ездить на метро. — В Праге целых два столетия строили в стиле барокко. — Завтра мы поедем в Плзень. — Хорошо, идем на концерт. — Сегодня мы хорошо спали (нам сегодня хорошо спалось). — Вчера мы много танцевали. — Будут сегодня танцы? — После обеда мы отдыхали. — Об этом много и страстно спорили. — На этих заводах образцово работают. — У нас сегодня стирка (стирают). — Шли быстро. — Были достигнуты хорошие результаты. — Были использованы все средства. — Работу будем продолжать. — Эту книгу можно читать.
б) Прага, один из старейших и красивейших городов Европы, была основана в IX веке. Прага, столица Чехословацкой Социалистической республики, представляет собой памятник истории чешского народа, его культуры, искусства и архитектуры. Прага расположена по обеим берегам реки Влтавы, самой большой реки в Чехии. Через Влтаву переброшено 13 мостов. Самым старым из них является Карлов мост. На левом берегу Влтавы возвышается Пражский град — Градчаны. Когда-то это была резиденция чешских королей, сейчас это резиденция президента республики.

Наиболее интересным местом в Праге является Староместская площадь, где находятся знаменитый орлой и памятник Яну Гусу. В Праге находится один из старейших университетов Европы, основанный Карлом IV в 1348 году. Известный пражский Национальный театр был построен на деньги народа. Над сценой сделана надпись «Народ себе». В настоящее время Прага является крупнейшим политическим, культурным и экономическим центром Чехословакии. Прага имеет много крупнейших промышленных предприятий с самой современной техникой.

в) Москвичи считают Москву одним из красивейших городов Советского Союза. — Все преподаватели считают моего друга самым талантливым студентом. — Своим трудом мы способствуем развитию нашей страны. — Расцвету его таланта помогла любовь к искусству. — Все восхищались ее игрой. — Мы долго рассматривали это произведение искусства и восхищались мастерством художника. — Это событие произвело на меня большое впечатление. — Вторая мировая война нанесла большой урон нашему народному хозяйству.

11. Ответьте на вопросы:
1. Kde leží Praha? 2. Kolik obyvatel má Praha? 3. S kterými městy světa má Praha přímé letecké spojení? 4. Jak dlouho byla Praha budována? 5. Proč je Praha přirozeným muzeem architektury? 6. Která část Prahy je jejím historickým jádrem? 7. Na kolik obvodů je Praha rozdělena? 8. Kolik mostů vede přes Vltavu? 9. Který pražský most je nejstarší? 10. Kde se rozkládá Pražský hrad? 11. Které nejznámější historické a architektonické památky jsou na Hradčanech? 12. Kdy byla založena Karlova univerzita? 13. Kolik je v Praze muzeí a divadel?

Slovníček

целых два столетия celá dvě staletí
мастерство mistrovství
талант talent
урон škoda

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Читайте также:  Гимнастика для языка после инсульта
Поделиться с друзьями
Расскажем обо всем понемногу
Adblock
detector